Informació Legal de www.montelematik.com - [CAT]


Aquestes pàgines i els seus continguts respectius són la propietat legal de:

MON Telematik, S.L. - CIF: B-60102324 - Est. 1990, amb domicili social en el carrer Nil Fabra, Nº 13, C.P. 08012, Barcelona (B).

Els elements de presentació de la proprietaria, inclusius el nom, l'iconografía i Logotips, són Márques registrades, depositades per al Estat Espanyol i altres territoris.

Aquest portal compleix amb la Llei de Serveis de la Societat de l'Informació i el Comerç Electrónic. (Llei 34/2002 d'11 de juliol de 2002) [LSSICE].

S'aplica a tots els continguts el Copyright de Mon Telematik S.L., excepte on s'apliquin els Copyrights o bè Copylefts de tercers respectius, amb els seus termes de reproducció com s'hagi acordat, si són degudament senyalats.
Tota l'informació i programació aquí empleades serán destinades al cumpliment efectiu de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal [LOPD], així com la Llei de la Propietat Intelectual y les Màrques Registrades [LPI], i, amb les normes de la ICANN per als dominis de Internet així com les organitzacions reguladores de les mateixes com puguin resultar per ser competents.


Declaració de Copyright per aquest portal web:

Copyright © 2008-2009 Mon Telematik, S.L. Alguns drets reservats.

S'otorga permès per a copiar, distribuir i/o parcialment modificar aquests documents, sota els termes de la Llic&egrav;ncia de Documentació Lliure de GNU, Versió 1.2 o cuansevol altra versió posterior, publicada per la Free Software Foundation; on siguin les Seccions Invariants: [1] tot material acreditat de tercers (tots els drets reservats), [2] tot concepte provist d'una Marca Registrada, noms propis, cites y 'eslogans', [3] continguts de texte o imatges enllaçats per protocols HTTP...; sense Textes de Coberta Davantera ni Textes de Coberta Trasera. Una còpia de la traducció de la Llicencia está incluida en la secció titulada "Llicencia de Documentació Lliure de GNU" (en castellà).

Visualitzi o descarregui : Llicència de Documentació Lliure de GNUInformación Legal de www.montelematik.com - [ES]


Estas páginas y sus contenidos respectivos son la propiedad legal de:

MON Telematik, S.L. - CIF: B-60102324 - Est. 1990, con domicilio social en la calle Nilo Fabra, Nº 13, C.P. 08012, Barcelona (B).

Los elementos de presentación de la proprietaria, inclusive su nombre, su iconografía y logotipos, són Marcas registradas, depositadas en España y otros territorios.

Este portal cumple con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. (Ley 34/2002 de 11 de julio de 2002) [LSSICE].

Se aplica a todos los contenidos el Copyright de Mon Telematik S.L., excepto donde se apliquen los respectivos Copyrights o Copylefts de terceros, con sus términos de reproducción como acordados, hallándose éstos debidamente señalados.
Toda la información y programación aquí empleadas van destinadas al efectivo cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal [LOPD], así como la Ley de Propiedad Intelectual y Marcas Registradas [LPI], y, con las normas de la ICANN para los dominios de Internet así como de las organizaciones reguladoras de las mismas como puedan resultar competentes.


Declaración de Copyright para este sitio web:

Copyright © 2008-2009 Mon Telematik, S.L. Algunos derechos reservados.

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o parcialmente modificar estos documentos bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, Versión 1.2 o cualquier otra versión posterior, publicada por la Free Software Foundation; siendo las Secciones Invariantes: [1] todo material acreditado de terceros (todos los derechos reservados), [2] todo concepto provisto de Marca Registrada, nombres propios, citas y eslóganes, [3] contenidos de texto o imágenes enlazados por protocolos de HTTP...; sin Textos de Cubierta Delantera ni Textos de Cubierta Trasera. Una copia de la traducción de la Licencia está incluida en la sección titulada "Licencia de Documentación Libre de GNU".

Visualice o descargue : Licencia de Documentación Libre de GNULegal Information of www.montelematik.com - [EN]


These pages and their respective contents the legal property of:

MON Telematik ®, S.L. - ETN: ESB060102324 - Constituted in Barcelona, 1990, Official seat: Nilo Fabra No. 13, 08012 Barcelona, SPAIN.

The owner's presentation elements, including the name, iconography and Logos of MON Telematik ® / MON Computer ® as displayed, are Registered Trademarks in Spain and other EU territories.

This web portal was designed to comply with the Spanish LSSICE, Law of the Information Society and Electronic Commerce Services (34/2002 of July 11th, 2002) and similar European laws.

On all contents applies the General Copyright of MON Telematik S.L., except where apply any third party Copyrights, Copylefts, whose terms of diffusion may be agreed upon if such are sufficiently specified.
All information items and software application exposed aim to be in compliance with the Spanish LOPD and LPI data privacy protection legislation, and with current rules and guidelines for Internet domain use by ICANN and its regulatory bodies.


General Copyright Statement for this Web site:

Copyright © 2008-2009 Mon Telematik S.L. Some rights reserved.

Permission is granted to copy, distribute and/or partially modify these documents under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being: [1] any accredited third-party material (all rights reserved), [2] any Trademarked concepts, names, quotes and slogans, [3] any HTTP-linked text and image files...; with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

View or download : GNU Free Documentation LicenseMon Telematik S.L. | Nil Fabra nº 13 baixos, E-08012 Barcelona, Spain - [map] | Tel. +34 93 5324004 | Correu electrònic | Inici